Contact : 02-6640488 logo
 • slider-image

netthailand policy

ข้อตกลงการใช้บริการของ Netthailand ทางเราจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจในข้อตกลงและระเบียบการใช้บริการ นี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการของเรา

นโยบายการใช้บริการ

 • Netthailand.com ผู้ให้บริการเช่าพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ , ออกแบบเว็บไซต์ , เขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งต่อไปนี้จะขอเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" และผู้สมัครใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้ใช้บริการ" โดยมี ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ ดังนี้
 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และ เสียหายโดยรวมต่อบุคคลหรือองค์กรทั่วไป
 • ผู้ใช้บริการต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการเอง และ/หรือ ระบบของเซิฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ (Message Board)
 • ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ
 • ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ที่เกิดขึ้น ทุกกรณี
 • ห้ามผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบ เซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกผู้ใช้บริการภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ลงโปรแกรมจำพวก IRC หรือ Chat Room หรือโปรแกรมใดๆ ก็ตาม ที่ทำให้เกิดภาระหนักต่อเซิร์ฟเวอร์
 • ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้าของการใช้งาน ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการ
 • ในกรณีที่เซิฟเวอร์มีการอัพเกรดอัตโนมัติเป็นซอฟแวร์ใหม่ ทำให้สคริปของผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้ใช้บริการต้องทำการแก้ไขสคริปของผู้ใช้ด้วยตนเอง
 • ผู้ให้บริการไม่อนุญาติให้ผู้ซื้อขายบริการนี้ต่อให้ผู้อื่น หากต้องการขายต่อให้ลงทะเบียนผู้แทนจำหน่าย บริษัทไม่รับติดต่อปัญหาจากผู้ใช้บริการจากลูกค้าของผู้แทนจำหน่ายโดยตรง
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายาม เจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ และข้อมูลผู้ใช้บริการอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนัก แก่เซิร์ฟเวอร์
 • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการ ส่งข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล , แสดงข้อมูล , จัดทำ Link ข้อมูล หรืออ้างอิงแหล่งข้อมูลอันผิด ต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการเจาะระบบ (Hacker/Cracker) , ข้อมูลที่เกี่ยวกับการแอบอ้างข้อมูลทาง บัตรเครดิต (Phishing), ข้อมูลที่ส่อเค้าไปทางลามกอนาจาร ,ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ หรือข้อมูลลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น เป็นต้น
 • ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความ สูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น การสำรองข้อมูลที่ผู้ให้บริการได้จัดทำไว้นั้น จะไม่มีการ รับรองความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ผู้ใช้บริการได้นำขึ้น server และ ข้อมูลที่มี เพิ่มเติมอันเกิดจากที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการไว้ เช่น E-Mail หรือฐานข้อมูลต่างๆ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้ บริการในการดูแลและรักษาเป็นหลัก ทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการเสียหายของข้อมูลดังกล่าว
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการ Back Up ข้อมูลและจะทำการยกเลิกบริการทันที (Terminate) ในกรณีที่ไม่มีการยืนยันการชำระเงินจากผู้ใช้บริการภายใน 90 วันหลังจากวันที่หมดอายุแล้ว
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ บ้านเมือง
 • ในกรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซท์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เวบไซท์เหล่านั้นต่อไป
 • ผู้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการตามระยะเวลาที่กำหนด Netthailand.com ขอสงวนสิทธ์ในการระงับ การให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางเราจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลงและระเบียบในการใช้บริการ นี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา

เงื่อนไขการใช้งาน Unlimited space/bandwidth

 • เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จในลักษณะหลอกลวง การพนัน ค้าอาวุธเถื่อน เว็บไซด์ที่ผิดกฎหมายทุกประเภท เว็บไซด์ที่ผิดศีลธรรม ต่อคุณงามความดี
 • เว็บไซด์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเกลียดชัง ความเสื่อมเสีย และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น
 • เว็บไซด์ที่ทำลายความมั่นคง ต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • เว็บไซต์ที่นำเสนอ สื่อลามก หรือ เซ็กส์ เสนอการขายบริการทางเพศ รวมทั้งเว็บไซต์ที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสื่อลามกด้วย
 • เว็บไซต์ที่เผยแพร่ซอฟแวร์ที่ผิดกฎหมาย ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 • เว็บไซต์ live Streaming , Download, MP3 , Software , Music Online , Vdo clip, Video ondemand
 • เว็บไซด์ที่มีอีเมลล์ส่ง spam รวมถึงการส่งอีเมลล์เป็นจำนวนมาก
 • เว็บไซต์ที่มีความผิด ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
 • เว็บไซด์ที่ให้บริการฟรีต่างๆเช่น free storage, hosting, Blog, free blog etc ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญา หรือ ปิดเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้ใช้บริการ มีการกระทำที่ขัดต่อนโยบายการใช้บริการดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการกระทำ นั้นเป็นการผิดกฎระเบียบข้อบังคับหรือไม่
 • ห้ามใช้เป็นเว็บสไปเดอร์ หรือ indexer
 • ไม่ใช้ script ที่เป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของเซิร์ฟเวอร์ เช่น Wordpress MU, Moodle, Blogmagic หรือ script อื่นๆ ควรแยกใช้เป็น dedicated server
 • ไม่เก็บ content ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ ให้บริการเว็บท่า Portal
 • เว็บโฮสติ้ง , vps และ dedicated server ที่มีการมี traffic มากเกินที่รองรับได้ ต้องทำการออกแบบการใช้งานใหม่ กรณี hosting อาจย้ายเป็น vps กรณี vps อาจย้ายเป็น dedicated server หรือ cloud server